Informace o ochraně osobních údajů – Husky Klub | HUSKY OUTDOOR

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – HUSKY KLUB

Informace o ochraně osobních údajů za účelem udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

(dále jen „informace“)

Naše společnost HUSKY CZ s.r.o., IČO: 251 01 625, sídlem Praha 4, Huťská 2985/5, PSČ 14100, společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 49748, je správcem osobních údajů, kdy za účelem zpracování vašich osobních údajů, Vám tímto v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) sdělujeme níže uvedené informace tak, abyste se mohli svobodně, konkrétně, informovaně a jednoznačně rozhodnout, zda nám dáte souhlas ke zpracování vašich osobních údajů (dále jen „souhlas“) či nikoli.

1. Totožnost správce, tj. kdo jsme. 

HUSKY CZ s.r.o., IČO: 251 01 625
sídlem Praha 4, Huťská 2985/5, PSČ 14100
společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 49748

2. Kontaktní údaje správce, tj. kde, resp. jak nás můžete kontaktovat.

HUSKY CZ s.r.o., IČO: 251 01 625
sídlem Praha 4, Huťská 2985/5, PSČ 14100
společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 49748

Kontaktní osoba Václav Mareš e-mail husky@huskycz.cz 

Na shora uvedených kontaktních údajích nás můžete kontaktovat za účelem uplatnění svých práv plynoucích ze zpracování osobních údajů.

3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 

Naše společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. Účel zpracování, tj. proč vaše osobní údaje zpracováváme.

Osobními údaji, které budeme na základě vašeho souhlasu zpracovávat, jsou:

a) vaše jméno, popřípadě jména a vaše příjmení, popřípadě více příjmení;
b) vaše adresa pro doručování;
c) vaše e-mailová adresa a IP adresa;
d) vaše telefonní číslo. 

Za účelem potvrzení vaší identity jako subjektu údajů při výkonu vašich práv, tj. aby bylo zřejmé, že komunikujeme právě s Vámi, bude po Vás naší společností požadováno, abyste uvedli identifikátor, kterým je email v kombinaci s plným jménem. V případě pochybností, bude vaše identita ověřena jinými obecně přijatelnými způsoby určení totožnosti, zejména pak při osobním kontaktu předložením dokladu totožnosti či užitím zaručeného, uznávaného či kvalifikovaného elektronického podpisu pro případ elektronické komunikace.

Osobní údaje nám poskytujete souhlasem se zpracováním osobních údajů, prostřednictvím zaškrtávacího políčka při registraci do Husky klubu.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem marketingových aktivit jdoucích nad rámec oprávněného zájmu a na základě vámi uděleného souhlasu.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů bude Vámi udělený souhlas.

Pokud bychom hodlali vaše osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel uvedený v tomto bodě, poskytneme Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace.

5. Příjemci, resp. kategorie příjemců osobních údajů, tj. komu budou osobní údaje poskytnuty.

Vaše osobní údaje bude zpracovávat naše společnost jako správce. Vaše osobní údaje mohou být dále poskytnuty zpracovateli, což je fyzická či právnická osoba, která pro naši společnost zpracovává osobní údaje, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

6. Úmysly správce

Naše společnost nemá úmysl předat vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

7. Doba uložení osobních údajů, tj. jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Naše společnost bude mít uloženy vaše osobní údaje na dobu deseti (10) let počínaje dnem, kdy jste nám udělili svůj souhlas. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů tato doba končí.

8. Práva subjektu údajů, tj. jaká máte práva a jaké máme my povinnosti.

Právo odvolat souhlas

Máte právo váš souhlas kdykoli odvolat. Mějte prosím na paměti, že odvoláním vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů, které bylo učiněno před jeho odvoláním. Pokud jste se rozhodli odvolat svůj souhlas, potom prosím postupujte takto emailem na email husky@huskycz.cz nebo telefonicky na telefon 840022777, případně písemně na adresu HUSKY CZ s.r.o., Na Jarově 2, 13000, Praha 3

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat od naší společnosti přístup ke svým osobním údajům. Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak (tedy osobní údaje jsou zpracovávány), máte právo získat přístup k těmto svým osobním údajům a k následujícím informacím:

a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
e) existence práva požadovat od nás opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás jako subjektu údajů;
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro vaši osobu. 

Máte právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie, tj. za druhou kopii a každou další, Vám můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Právo na opravu

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, a my máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
d) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti vztahující se k naší společnosti. 

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že se právo na výmaz neuplatní zejména, pokud je zpracování nezbytné:

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje;
c) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

a) pokud byste popírali přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
c) již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo námi jako jedním správcem správci druhému, bude-li to technicky proveditelné.

Právo podat stížnost 

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Automatizované rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Právo na informace

Informace vztahující se ke zpracování osobních údajů Vám poskytujeme písemně. Ve vhodných případech Vám informace také poskytneme v elektronické formě.

Máte právo, pokud o to požádáte, aby vám byly informace vztahující se k ochraně osobních údajů poskytnuty ústně. Pro tento případ bude muset být prokázána vaše identita. Pro případ ústního poskytnutí informací vztahujících se k ochraně osobních údajů prosím kontaktujte nás elektronickou formou na e-mailovou adresu husky@huskycz.cz nebo telefonicky na telefon 840022777

9. Požadavek na poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů pro účely tak, jak jsou vymezeny v této informaci, není zákonným a ani smluvním požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy mezi naší společností a Vámi.

Osobní údaje uvedené v této informaci nemáte povinnost naší společnosti poskytnout. Neudělení souhlasu nemá pro Vás žádné negativní důsledky.

10. Automatizované rozhodování, profilování

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoli právní účinky.

11. Stížnost 

Pokud byste měli výhrady proti naší činnosti jako správce osobních údajů, anebo proti činnosti příjemců, kterým byly poskytnuty osobní údaje, prosím obracejte se na nás s vašimi stížnostmi, a to v písemné formě na kontaktní údaje uvedené v bodě 2 této informace. Je třeba, aby bylo se stížnosti zřejmé, kdo ji podává a co ve stížnosti konkrétně namítá. Tímto ustanovením není dotčeno vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu.

We care about your privacy

HUSKY CZ, s.r.o. they need your consent to the use of cookies so that they can better customize the website for you and make it easier to use. By clicking the "I agree" button, you agree to save cookies in your browser, thanks to which you can use the website's potential to the fullest. Details can be found on the page "Information about cookies".